W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Kalendarzyk dwuletni 2021-2022

Wysyłka

I. KOSZTY PRZESYŁKI

Od dnia 10.02.2017 r. obowiązuje nowy cennik kosztów wysyłki.Zmiany związane są z podwyższeniem przez Pocztę Polską głównie cen listów poleconych oraz z dodaniem opcji wysyłki kurierem DHL.

 

KOSZTY  PRZESYŁKI - od 10.02.2017 r.

UWAGA ! 

Dla zamówień powyżej  120 PLN Poczta Polska - Kurier 48
PRZESYŁKA  GRATIS !

Poczta Polska - List polecony

(aktualizacja 10.02.2017 r.)

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Waga

do 350 g

351 g-1000 g

przedpłata

6,40 zł

13,30 zł

przy odbiorze

-

-

 

Poczta Polska - Kurier 48

(aktualizacja 10.02.2017 r.)

(gwarancja dostarczenia w ciągu 48 godz. roboczych od nadania przesyłki)

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Waga

do 3 kg

< 3-10 kg

<10-15 kg

 

przedpłata

12,50 zł

13,00 zł

14,50 zł

 

przy odbiorze

15,50 zł

16,00 zł

17,50 zł

 

 

UWAGA!

Dla zamówień powyżej 200 PLN Kurier DHL i DPD
PRZESYŁKA GRATIS!

Kurier DHL

(aktualizacja 10.02.2017 r.)

(doręczenie następnego dnia roboczego od nadania przesyłki)

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Waga

 do 5 kg

<5-10 kg

 <10-20 kg

<20-31,5 kg

przedpłata

15,50 zł

16,50 zł

18,50 zł

19,00 zł

przy odbiorze

19,00 zł

20,00 zł

22,00 zł

23,00 zł

 

Kurier DPD

(aktualizacja 11.08.2017 r.)

(pierwsza próba doręczenia następnego dnia roboczego od nadania przesyłki)

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Waga

 do 5 kg

<5-10 kg

 <10-20 kg

<20-31,5 kg

przedpłata

16,00 zł

17,00 zł

19,00 zł

20,00 zł

przy odbiorze

20,00 zł

21,00 zł

22,00 zł

23,00 zł

Aktualizacja 11.08.2017 r.

 

II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl

obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: 
Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń, Tel.: (33) 854 45 22(33) 854 45 22, Fax: (33) 854 18 14, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000122647, NIP: 548-00-77-501, REGON 070053364  (dalej: „Wydawnictwo Koinonia”). 

SŁOWNICZEK: 
Sklep Firmowy – sklep zlokalizowany w Ustroniu (43-450), przy ul. 3 Maja 14, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep Internetowy koinonia.org.pl – prowadzony przez Wydawnictwo Koinonia sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.koinonia.org.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego koinonia.org.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego koinonia.org.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Wydawnictwa Koinonia podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego koinonia.org.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego koinonia.org.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego koinonia.org.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego koinonia.org.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego koinonia.org.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego koinonia.org.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego koinonia.org.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego koinonia.org.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod dresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego koinonia.org.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego koinonia.org.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@koinonia.org.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl. 

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego koinonia.org.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego koinonia.org.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego koinonia.org.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego koinonia.org.pl.


3. Wydawnictwo Koinonia uprawnione jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego koinonia.org.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego koinonia.org.pl mogą być zgłaszane Wydawnictwu Koinonia na adres sklep@koinonia.org.pl lub pod numerem telefonu (33) 854 45 22(33) 854 45 22. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego koinonia.org.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego koinonia.org.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Wydawnictwo Koinonia zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Promocje w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego koinonia.org.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego koinonia.org.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, wpisać ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

c) kliknąć przycisk "Złóż zamówienie"

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na które ma zastać wystawiona faktura i nastąpić dostawa produkty (w przypadku innego adresu wysyłki - uzupełnić dane adresowe do wysyłki)

e) wybrać sposób dostawy oraz płatności;

g) kliknąć przycisk „Zamów”.

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

b) do Sklepu Firmowego – w przypadku wybrania opcji "odbiór osobisty w siedzibie Wydawnictwa".

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Wydawnictwu Koinonia oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Wydawnictwo Koinonia zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Wydawnictwa Koinonia o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Wydawnictwo Koinonia zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Wydawnictwo Koinonia poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Wydawnictwo Koinonia może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Wydawnictwo Koinonia będzie zwolnione z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Wydawnictwo Koinonia będzie zwolnione z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Wydawnictwa Koinonia), Wydawnictwo Koinonia dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Wydawnictwa Koinonia), Wydawnictwo Koinonia może anulować zamówienie w całości. 

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Wydawnictwo Koinonia zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Wydawnictwo Koinonia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Wydawnictwo Koinonia przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się bezpośrednio ze Sklepem Firmowym (e-mailowo: sklep@koinonia.org.pl lub telefonicznie (33) 854 45 22(33) 854 45 22 wew. 20)

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich za pomocą korespondencji e-mailowej.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Sklepie Firmowym - gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wydawnictwo Koinonia. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego koinonia.org.pl;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wydawnictwo Koinonia. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Wydawnictwo Koinonia potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wydawnictwo Koinonia. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Wydawnictwo Koinonia potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia, do chwili nadania zamówionych towarów wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

·         Płatność „Przy odbiorze” – 1 dzień roboczy (w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia).

·         Płatność kartą – 1 dzień roboczy (24 godziny) od potwierdzenia transakcji.

·         Płatność przelewem 2-3 dni robocze od wpłynięcia zapłaty na konto Wydawnictwa.


2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Wydawnictwo Koinonia jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Wydawnictwo Koinonia. 

2. Wydawnictwo Koinonia w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Wydawnictwo Koinonia Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Wydawnictwa Koinonia i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Wydawnictwa Koinonia (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście w Sklepie Firmowym, reklamacje należy składać właśnie w Sklepie Firmowym lub stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
 

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo Koinonia niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Wydawnictwo Koinonia zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Wydawnictwa Koinonia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Wydawnictwu Koinonia za nabycie danego produktu.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się bezpośrednio z Sklepem Firmowym Firmowym (e-mailowo: sklep@koinonia.org.pl lub telefonicznie (33) 854 45 22(33) 854 45 22 wew. 20)
 

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym koinonia.org.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego poniżej).

4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Wydawnictwu Koinonia produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Wydawnictwo Koinonia zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Wydawnictwu Koinonia, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

7. Wydawnictwo Koinonia nie odbiera kierowanych

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

Nasze Inspiracje online p.
Nasze Inspiracje online
koinonia-facebook